Share

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Υπηρεσίες μηχανικού

Το γραφείο μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην μελέτη κτιριακών έργων, παρέχει υπηρεσίες μηχανικού όλων των ειδικοτήτων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με επιστημονική προσέγγιση, άριστη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε περίπτωση, υπευθυνότητα και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης.

1. ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

 

1.1  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Για την έκδοση άδειας δόμησης γενικά, απαιτούνται  :
1.  Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.
2.  Στατική μελέτη.
3.  Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
4.  Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
5.  Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
6.  Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
7.  Μελέτη καυσίμου αερίου.
8.  Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης.

 

1.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας είναι δυνατό να εκδοθεί σε  κτίρια που υφίστανται νόμιμα σχετικά με

1.  Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου
2.  Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας τους αυτών.
3.  Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
4.  Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
5.  Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
6.  Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
7.  Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ.
8.  Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
9.  Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
10.  Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
11.  Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
12.  Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
13.  Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
14.  Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου.
15.  Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
16.
  Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
17.  Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα.
18.  Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
19.  Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
20.  Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
21.  Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
22.  Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
23.  Τοποθέτηση κεραιών.
24.  Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
25.  Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
26.  Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα

 

1.3  ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

για εργασίες όπως

1.  Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του.
2.  Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
3.  Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
4.  Συντήρηση, επισκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
5.  Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
6.  Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
7.  Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος
8.  Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού, εγκατάσταση συστημάτων Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
9.  Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.

1.4  ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απαιτείται σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο:

1.  στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή
2.  στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή
3.  αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους,
καθώς και
4.  σε κάθε περίπτωση ρυμοτομούμενου κτιρίου

2. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

1.  Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
2.  Χώρων συνάθροισης κοινού
3.  Ιατρείων
4.  Βιομηχανιών κλπ.

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Με εργαλείο τους ισχύοντες Νόμους του κράτους (4178/13), ρυθμίζονται αυθαιρεσίες – παραβάσεις κτιρίων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την 27η Ιουλίου 2011. Η ρύθμιση των χώρων – παραβάσεων αποτελεί προϋπόθεση για την μεταβίβαση ακινήτου και την ομαλή μετάβαση στον νέο Νόμο περί Ταυτότητας κτιρίου.
autheretacolor
Ο Έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας που διενεργούμε, έγκειται στον καταρχήν έλεγχο του κατά πόσο το ακίνητο έχει Οικοδομική Άδεια και κατόπιν κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι μελέτες που υποβλήθηκαν με την άδεια του ακινήτου. Ουσιαστικά, πρόκειται για τον πρώτο έλεγχο που πρέπει να γίνει στο ακίνητο, διότι η μη συμμόρφωση με την οικοδομική άδεια δημιουργεί προβλήματα τα οποία αυξάνουν την έκθεση του ιδιοκτήτη σε καταγγελίες με εμπλοκή της πολεοδομίας η οποία ενδέχεται να επιβάλει  πρόστιμα. Επιπλέον εάν οι πολεοδομικές παραβάσεις είναι σημαντικές μπορεί να οδηγήσουν σε:

1. Απαγόρευση στην μεταβίβαση του ακινήτου, ή την δωρεά ή την σύσταση και τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
2. Απαγόρευση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα επαγγελματικά ακίνητα με αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωσή του.

Όλα τα παραπάνω συντελούν ουσιαστικά στη μείωση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε προς άρση των παραπάνω προβλημάτων ποικίλει ανά περίπτωση και συνήθως εξετάζονται οι λύσεις είτε της πλήρους νομιμοποίησης, είτε της υπαγωγής στη ρύθμιση των αυθαιρέτων.  Στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η πλήρης νομιμοποίηση του ακινήτου, ενημερώνονται οι πελάτες για την διαδικασία της αντίστοιχης αδειοδότησης στην Υπηρεσία Δόμησης.

Σε κάθε περίπτωση εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού.

4. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

 

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η). Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.

Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Με όπλα την πολλή καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και την τεχνογνωσία παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλων σε συναδέλφους και τεχνικές εταιρείες. Οι συνεργάτες μας, μας επιλέγουν για την εμπειρία στην διεκπεραίωση δύσκολων πολεοδομικών θεμάτων ή στην πλήρη επίλυση ιδιαίτερων projects.

6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Παρέχουμε υψηλή επίβλεψη τεχνικών έργων σε περιπτώσεις όπου η παρουσία μηχανικού είναι επιβεβλημένη για την ορθή εφαρμογή των μελετών.

7. ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αποδεικτικό παλαιότητας υφιστάμενου χώρου.